Kunskapsbolaget

Bläckfiskmodellen

Bläckfiskmodellen
Inlärning med alla sinnen

Inlärning för alla sinnen är vår ide! Vi har mer än 20 års erfarenhet som lärare och vi har arbetat tillsammans mer än 10 år för att utveckla vår modell - Bläckfiskmodellen. Genom att konsekvent involvera alla våra sinnen samt sång, musik och rörelse skapar vi förutsättning för ett lustfyllt lärande. Bläckfisken med sina 8 armar har blivit vår symbol för Syn, Hörsel, Känsel, Lukt och Smak samt Sång, Musik och Rörelse.


Inlärning...

Vår modell stämmer väl överens med modern forskning om hur inlärning och vår hjärna fungerar och stämmer även väl överens med intentionerna i nya läroplanen för grundskolan (Lgr 11), där det bl a står "Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund till undervisningen". Du kan läsa mer om de kunskaper och den forskning vi utgår från i Bläckfiskmodellen i bl a
Lusten att förstå av Peter Gärdenfors (professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet), Natur & Kultur 2010
Den lärande hjärnan av Torkel Klingberg (läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet), Natur & Kultur 2011 
Hjärnvägen till inlärning: rörelser som sätter hjärnan på spåret av Lars-Eric Berg & Anna Cramér, Natur & Kultur 2011.

Inom Bläckfiskmodellen lägger vi stor vikt vid att involvera alla våra sinnen i all inlärning, för att ge barn och vuxna hjälp och möjlighet att hitta just sin inlärningsstil! Genom att stimlera båda våra hjärnhalvor ökar möjligheterna markant för alla att tillgodogöra sig och befästa kunskap. Här är sju viktiga punkter som är avgörande för ett positivt och framgångsrikt lärande:

  • Alla människor är unika och har olika sätt att förstå och ta in kunskap. Vårt arbetssätt bygger på att uppleva med alla sinnen i alla ämnen och vid alla genomgångar, vilket ger varje individ möjlighet att ta in kunskapen på just sitt bästa sätt.
  • Genom starka upplevelser påverkas man, blir intresserad och vill lära sig mer. Man lagrar kunskaperna på ett bättre sätt och minns för livet. Upplevelsepedagogik är därför en mycket viktigt del av vårt arbetssätt.
  • Sammanhangsmetodik är ett nödvändigt komplement till lärobokskunskap. I skolan försöker vi alltid göra läroplanens krav levande och verkliga genom att knyta an till händelser i vardagen, t ex OS-matte, Melodifestival-matte och Bokrea-matte. Allt som är intressant och aktuellt i omvärlden kan vi använda för att stimulera och förstärka inlärningen.
  • I skolan använder vi bland annat konserter och/eller cabaréer som ett led i vårt arbetssätt. Genom arbetet med konserterna/cabaréerna lär vi oss sånger tillsammans som har anknytning till terminens tema och väver sedan ihop det till en föreställning. Genom arbetet förstärker vi dels kunskaperna kring temat samtidigt som barnen lär sig och vågar agera framför andra.
  • I vårt arbetssätt lägger vi stor vikt vid att bemöta och bekräfta alla. Det är viktigt bli sedd och lyssnad på.
  • Trygghet är så viktigt för alla. Man måste kunna lita på alla människor runt sig.
  • Gemenskap är ett ledord för oss. Alla ska få en ”vi-känsla”.

Utvärdering...

Efter årskurs 2 i skolan, brukar vi göra en utvärdering av barnens F-1-2-period. Under många år har vi låtit föräldrar och barn besvara en enkät om vår modell/vårt arbetssätt.

De senaste åren har vi även träffat och samtalat med de elever i årskurs 6 som tidigare arbetat enligt Bläckfiskmodellen, för att utvärdera vad vår arbetsmodell inneburit för deras fortsatta skoltid - vad de haft för nytta av den och vad de saknat under årskurs 3-6.

I år har vi även träffat de elever vi hade första året vi arbetade enligt Bläckfiskmodellen - ungdomar som idag är 20 år gamla. Vi har samtalat med dem och dokumenterat deras upplevelser, erfarenheter och tankar om hela sin skoltid.

Dessvärre kan vi, utifrån vårt samlade material, konstatera att barnen/ungdomarna upplever stora brister i förhållningssätt, bemötande och förmågan att förstå och tillgodose enskilda individers olika inlärningsbehov...

FMT...

Under flera år har vi haft förmånen att arbeta nära tillsammans med en FMT-terapeut, Margareta Ericsson. FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling. FMT-terapeuter arbetar förebyggande och där ett konstaterat behov finns, oavsett ålder. Läs mer om FMT-metoden här!